ประวัติความเป็นมาของศูนย์          

 

        

        ใช้งานวิจยทางอูพันธุศาตร์มะเร็งโรคของมุษย์ ในการพัฒนาคน สร้างความรู้ให้ก่อเกิดมุมมองใหม่ทางวทยาศาสต ะเป็นกุญแจสําคัญในการแพทะสาธารณสุข