.. อลิสา  จันทร์ปี
(Ms. Alisa  Junpee)

 • เลขประจำตัวนิสิต  4789697020
 • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2548

 • โปรแกรมการศึกษา แบบ 1(2)

 • ที่อยู่ 92 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

 • เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000 ต่อ 3567, 4564 กด 107, 084-122-7706

 • E-mail: au_junpee@yahoo.com


ประวัติการศึกษา

 • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ.เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท             วทม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.พญ. สุรางค์  นุชประยูร

ทุนการศึกษา

 • ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 7 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)    550

Qualify Examination

-

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

-

ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

 1. Nuchprayoon S, Junpee A, Nithiuthai S, Chungpivat S, Suvannadabba S, Poovorawan Y.Detection of filarial parasites in domestic cats by PCR-RFLP of ITS1. Vet Parasitol. 2006 Sep 10;140(3-4):366-72. Epub 2006 May 19.

 2. Nuchprayoon S, Junpee A, Poovorawan Y, Scott AL. Detection and differentiation of filarial parasites by universal primers and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis. Am J Trop Med Hyg. 2005 Nov;73(5):895-900.

 3. Nuchprayoon S, Yentakam S, Sangprakarn S, Junpee A. 2001 Endemic bancroftian filariasis in Thailand: detection by Og4C3 antigen capture ELISA and the polymerase chain reaction. Journal of the Medical Association of Thailand.  84(9):1300-7

 4. Nuchprayoon S, Sangprakarn S, Junpee A, Nithiuthai S, Chungpivat S, Poovorawan Y. 2003 Differentiation of Brugia malayi and Brugia pahangi by PCR-RFLP of ITS-1 and ITS-2. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 34 (Suppl 2)

 5. Nuchprayoon S, Porksakorn C, Junpee A, Sanprasert V. 2003 Comparative assessment of the Og4C3 ELISA to ICT Filariasis Test: A study in Myanmar migrants of Thailand. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 21: 253-25.