นายอนุวัตร  ภิญญะชาติ
(Mr. Anuwat  Pinyachat)

  • เลขประจำตัวนิสิต  4689693320
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2546

  • โปรแกรมการศึกษา แบบ 2(1)

  • ที่อยู่  หอพักนิสิตชายจุฬาฯ พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330

  • เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000 ต่อ 3567, 4564 กด 107, 085-8126313

  • E-mail: pinyachat@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

  • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ.เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.พญ. สุรางค์  นุชประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   รศ.นพ. พลภัทร  โรจน์นครินทร์

ทุนการศึกษา

  • ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 5 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     492 (CU-SET 72.5 %)

Qualify Examination

The role of Heat Shock Protein 60-Wolbachia Associated Molecules (HSP60-WAMs) to activate APCs and T regulatory-1 cells associated with immunosuppression in lymphatic filariasis.

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548

โครงร่างวิทยานิพนธ์

Molecular cloning, expression, and functional characterizations of novel snake venom metalloproteinases from green pit viper (Trimeresurus albolabris)

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

           Green pit viper bites, an occupational hazard for farmer, are still always common in Thailand. GPV venom is a rich source of proteins with activities against various factors involved in coagulation system. The snake venom metalloproteinases (SVMPs) induce local and systemic hemorrhage. However, there has been no report of SVMPs genes from T. albolabris. The cDNA phage library of SVMPs genes was constructed using mRNA from fresh venom glands. Each clone was recovered and sequenced. Full-length clones were obtained using a 5-RACE method. Here, we report a new SVMP P-III class gene. Detailed 614 amino acid sequence analysis of P-III class showed the signal sequence, the metalloproteinase domain containing one zinc-binding motif, disintegrin-like and cysteins rich domain containing 25 additional cysteines and one ECD collagen binding site. Its deduced amino acid sequence is homologous to other SVMPs, such as Agkistin (Agkistrodon contortrix laticinctus) (65%), vascular apoptosis-inducing protein (Trimeresurus flavoviridis) (57%), ery 1 (Bothrops erythromelas) (59%), Gloydius halys metalloprotease (Gloydius halys) (56%) and Crotalus atrox vap-1 (Crotalus atrox) (57%). This new P-III class is highly conserved in the metalloproteinase domain, but there are still some differences in the disintegrin-like and cyteine rich domain. These numerous disulfide bonds may contribute to the protein stability and need to be clarified by further study.

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

  1. Outstanding Poster Award at The Fifth Princess Chulabhorn International Science Congress: Evolving Genetics and Its Global Impact. August 16-20, 2004. Bangkok, Thailand