นายอาคม  ใสงาม
(Mr. Arkhom  Sai-Ngam)

 • เลขประจำตัวนิสิต  4589691020
 • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2545

 • โปรแกรมการศึกษา แบบ 2(2)

 • ที่อยู่ 10/27 อาคาร C6 ปอปปูล่าคอนโด ถ. แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 • เบอร์โทรศัพท์ 017016300

 • E-mail: arkh75@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

 • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ.เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปริญญาโท             วทม.พันธุวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.นพ.อิศรางค์  นุชประยูร

ทุนการศึกษา

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี (พสวท.)

 • ทุน สวทช. (ศูนย์พันธุวิศวกรรม)

 • ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     502

Qualify Examination

Cell surface protein receptors identification of white spot syndrome virus, a major lethal virus of black tiger shimp, Penaeus monodon

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ พ.ศ.

โครงร่างวิทยานิพนธ์

Gene expression analysis of Russellís viper venom and molecular cloning, expression and functional study of RV factor X activator

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ พ.ศ.

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

-

ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

 1. Nuchprayoon I, Sai-Ngam A, Suntrarachun S, Noiphrom J, Pakmanee N, Chanhome L, Nuchprayoon S, Sitprija V. Molecular cloning of phospholipase A2 from a Thai Russell's viper venom gland cDNA library. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S99-105.

 2. Triteeraprapab S, Karnjanopas K, Porksakorn C, Sai-Ngam A, Yentakam S, Loymak S. Lymphatic filariasis caused by Brugia malayi in an endemic area of Narathiwat Province, southern of Thailand. J Med Assoc Thai. 2001 Jun;84 Suppl 1:S182-8.

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

รางวัลที่ได้รับขณะศึกษาในหลักสูตร

 1. รางวัลดีเด่น จากการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาจนาภิเษก ครั้งที่ 47 ปี 2549 ที่คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย