น.ส. ชาลิสา  หลุยเจริญ
(Miss. Chalisa  Louicharoen)

 • เลขประจำตัวนิสิต  4789656220
 • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2547

 • โปรแกรมการศึกษา แบบ 2(2)

 • ที่อยู่ 25 296/16 ซ. 14 ถ. พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

 • E-mail: chalisa_loui@yahoo.com


ประวัติการศึกษา

 • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาโท             วทม. วิทยาสาตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       รศ. นพ. ดร. อิศรางค์. นุชประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  รศ.นพ. อนวัช  ศกุนตาภัย

ทุนการศึกษา

 • โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     504

Qualify Examination

-

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

 1. Kittiwatanasarn P, Louicharoen C, Sukkapan P, Nuchprayoon I. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in Northeastern Thailand: prevalence and relationship to neonatal jaundice. Chula Med J 2003; 47(8): 471-479.

 2. Louicharoen C, Nuchprayoon I. G6PD Viangchan (871G>A) is the most common G6PD-deficient variant in the Cambodian population. J Hum Genet 2005; 50(9): 448-452.

ผลงาน Publication จากวิทยานิพนธ์

 1. Wacharapluesadee S, Lumlertdacha B, Boongird K, Wanghongsa S, Chanhome L, Rollin P, Stockton P, Rupprecht CE, Ksiazek TG, Hemachudha T. Bat Nipah virus, Thailand. Emerg Infect Dis. 2005,12:1949-51.

 2. Wacharapluesadee S, Boongird K, Wanghongsa S, Phumesin P, Hemachudha T. Drinking bat blood may be hazardous to your health. Clin Infect Dis. 2006 43:269.

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

Abstracts and Presentations

 1. Louicharoen C, Nuchprayoon I, Kittiwatanasarn P, Sukkapan P. Glucose-6-phosphate dehydrogenase mutation in Northeastern Thai population 2003. The 11th Asian Congress of Pediatrics and 1st Asian Congress on Pediatric nursing, 2-7 November 2003, Sofitel Plaza Hotel & Bangkok Convention Center Bangkok, Thailand.

 2. Louicharoen C, Nuchprayoon I. Mutations and haplotype analysis of the G6PD locus in the Southeast Asian population 2004. The 45th Chulalongkorn Academic Congress, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 30-31 January and 2-6 February 2004, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (received the 2nd reward of Master research project).

 3. Louicharoen C, Nuchprayoon I. Mutations and haplotype analysis of the G6PD locus in the Southeast Asian population 2004. The Fifth Princess Chulabhorn International Science Congress “Evolving Genetics and its Global Impact” 16-20 September 2004, Shangri-La hotel, Bangkok, Thailand.

 4. Louicharoen C, Nuchprayoon I. G6PD Viangchan (871G>A) is the Most Common G6PD-Deficient Variant in the Cambodian Population 2006. RGJ Seminar Series XLIII: Biomedical Sciences 10 May 2006, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

รางวัลที่ได้รับ

           รางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิจัยนิสิตประเภทหลักสูตรมหาบัณฑิต  งานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 45 ปี 2547