.. ชวนชม  มวลประสิทธิ์พร
(Ms. Chaunchom Maunpasitporn)

  • เลขประจำตัวนิสิต 4689663520
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2546

  • โปรแกรมการศึกษา แบบ 2(2)

  • ที่อยู่ หน่วยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330

  • เบอร์โทรศัพท์ 01-9480420

  • E-mail: chaunchom_m@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

  • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ปริญญาโท             วทม.เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.นพ. พลภัทร  โรจน์นครินทร์

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)    470 (CU-SET 62.5%)

Qualify Examination

Synergistic role of Epigallocatechin gallate (EGCG) on chronic myeloid leukemiad

ผลการสอบ ผ่า

โครงร่างวิทยานิพนธ์

Molecular cloning and expression of green pit viper (Trimeresurus albolabris) serine protease

ผลการสอบ ผ่าน

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

                 Green pit viper (GPV) is one of the most common species responsible for venomous snakebites in Thailand. Its venom contains numerous proteins, one of which contains the fibrinogen-clotting effect. Fibrinolysis is then activated, causing bleeding from low fibrinogen levels. Identification of these venom components gives us not only deeper insights in the pathogenesis of snakebites, but also potential novel anti-thrombotic agents. A molecular biology approach was utilized. The mRNA was isolated from fresh venom glands of GPV and used to construct a cDNA phage library of venom protein genes. Each clone was recovered and sequenced. After conceptual translation, 4 major families of venom-specific genes were found; 1.) serine proteases, 2.) snake venom metalloproteases-disintegrin, 3.) C lectins, and 4.) phospholipase A2. Full-length clones were obtained using a 5íRACE method. Four novel serine proteases cDNA from GPV have been cloned and characterized. According to the sequence homology comparison, two are fibrinogen-clotting enzymes, which are likely to be the main fibrinogen-clotting effect found in the crude venom. In addition, there is another enzyme that is likely to directly digest fibrinogen (fibrinogenolysis). Furthermore, a new fibrinolytic enzyme (plasminogen activator) from GPV was cloned. Therefore, the hypofibrinogenemia in humans is the combination of the fibrinogen-clotting, fibrinogen-digesting and fibrin clot lysis by the venom. Detailed analysis showed that the animo acid sequences in the loops around the active sites were likely responsible for their differential effects on fibrinogen-fibrin. The recombinant proteins are now produced and will be tested for their potentials to be novel anticoagulants and thrombolytic agents.

ผลงาน Publication จากวิทยานิพนธ์

  1. Rojnuckarin P, Muanpasitporn C, Chanhome L, Arpijuntarangkoon J, Intragumtornchai T. Molecular cloning of novel serine proteases and phospholipases A2 from green pit viper (Trimeresurus albolabris) venom gland cDNA library. Toxicon. 2006 Mar;47(3):279-87. Epub 2005 Dec 20.

  2. Rojnuckarin P, Intragumtornchai T, Sattapiboon R, Muanpasitporn C, Pakmanee N, Khow O, Swasdikul D. The effects of green pit viper (Trimeresurus albolabris and Trimeresurus macrops) venom on the fibrinolytic system in human. Toxicon. 1999 May;37(5):743-55.