าย ชญานิน โชคดีมีบุญ

(Mr. Chayanin  Chokdeemeeboon)

  • เลขประจำตัวนิสิต  5087870420
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2550

  • โปรแกรมการศึกษา แบบ 2(1)

  • ที่อยู่ ชั้น 9 ตึก ส.ก. โรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  • E-mail: chayaninc@hotmail.com


         ประวัติการศึกษา

  • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

         ทุนการศึกษา

  • ทุน 72 พรรษา

         คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     550

         Qualify Examination

               -

         โครงร่างวิทยานิพนธ์

               -

         วิทยานิพนธ์

               -

         ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

         ผลงาน Publication จากวิทยานิพนธ์

         ผลงานนิสิต (อื่นๆ )