ติดต่อเรา                        

 

 
  • ที่อยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

.นพ.ดร. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หน่วยปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของการเกิดมะเร็ง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร
ศัพท์./ โทรสาร
 0-2256-4281 ต่อ 1713
Email :
apiwat.mutirangura@gmail.com

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ห้องธุรการกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 089-496-2727 เบอร์โทรสาร 0-2252-7028 Email : biomedical_07@hotmail.com  

  • แผนที่  Click