สถานที่ติดต่อของศูนย์         

 

 

ศูนย์เชี่ยวชาญชาญเฉพาะทางอณูพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น ๗ ห้อง ๗๑๓  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

เบอร์โทร. ๐-๒๒๕๖-๔๒๘๑ ต่อ ๑๗๑๓