ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 

หน่วยงานในประเทศ

  - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

  - สถาบันมะเร็ง

  หน่วยงานต่างประเทศ

  - Division of Human Genetics in Psychiatry, Yale University School of Medicine, USA

  - Oral and Pharyngeal Cancer Branch Cell Growth Regulation Section, and Molecular Carcinogenesis Unit, OPCB, DIR NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH/NIDCR USA