ประวัติความเป็นมาของศูนย์          

 

         ศูนย์เริ่มก่อตั้งเป็น unit cell ในป ๒๕๓๗ และเป็น research unit ในป ๒๕๔๗ และ พัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยชาญเฉาะทางอูพันธุศาสตมะเร็งและโรคของมนุษยในป ๒๕๕๐