ผลกระทบ (impact) ที่มีต่อสังคม/การใช้ประโยชน์

 

ผลกระทบ(impact)ที่มีต่อสังคม/การใช้ประโยชน์

   ๑. ในปี ๒๕๔๑ ค้นพบดีเอนเอของไวรัส Epstein Bar (EBV) ในน้ำเหลืองของผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูกในปัจจุบัน การตรวจวัดปริมาณของ EBV DNA เป็นมาตรฐานสำคัญในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูก

   ๒. ลักษณะเฉพาะของหมู่เมททิลของทรานโปซอน และของเนื้อเยื่อเฉพาะอาจเป็น biomarker ในการตรวจกรองและวินิจฉัยมะเร็ง ความชรา และโรคอื่นๆ

   ๓. โปรแกรม CU-DREAM ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในการให้โอกาสนักวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนิสิตแพทย์ในการฝึกหัดทำวิจัยและเรียนรู้

   ๔. เขียนบทความ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร เศรษฐกิจพอเพียงและการวิจัย "เพื่อสร้างองค์ความรู้" ใน วันเพ็ญ ชัยคำภา  บรรณาธิการ; งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพ, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), กรกฎาคม ๒๕๕๑.