โครงสร้างบริหาร               

 


โครงสร้างของหลักสูตรสหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่

1. บัณฑิตวิทยาลัย

2. คณะแพทยศาสตร์

3. คณะสหเวชศาสตร์

4. คณะเภสัชศาสตร์

5. คณะทันตแพทยศาสตร์

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย

 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 2. คณบดีคณะจิตวิทยา 

 3. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  

 4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 7. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

 8. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 10. คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 11. ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

 12. ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

 13. ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์

 14. ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเพศศาสตร์

 15. ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา

 16. ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

 17. ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสรีรวิทยา

 18. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

 2. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง วิไล ชินธเนศ

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. ปิติ จันทร์วรโชติ

 4. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์

 5. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. คณิศักดิ์ อรวีระกุล

 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ

 7. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา จิรถาวร

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทวิน เทนคำเนาว์

 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล

 10. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์.สิทธิพร แอกทอง

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยเนตร อริยปิติพัน