ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

"How to success in research and publication"

  • ปฏิทิน 2560 ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ Click
  • ภาพงานประชุมจุฬาวิชาการปี 2555 Click
  • ตารางเรียนรายวิชา Basic and Applied Immunology รหัส 2011703 ภาคการศึกษาปลาย ปี 2557 Click
  • ทางหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ที่ได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 15 Click
  • ทางหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาเอก 2 ท่าน อ.ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร และ อ.ดร.ปาหนัน ภัทรทิยธานี ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับ ดี จากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2553 Click
  • 14 Steps to Writing Clearly รายละเอียด
  • คุณค่าของงานวิจัย
  • เศรษฐกิจพอเพียงและการวิจัย
  • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ก่อนสอบวิทยานิพนธ์รายละเอียด 1 2 3
  • Molecular genetics of cancer : a brief history and my discovery