น.ส.นุชนาถ  ไหมหรือ
(Ms. Nootchanat Mairuae)

  • เลขประจำตัวนิสิต  4789720720
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2547
  • ที่อยู่ (ปัจจุบัน)  502 เซนต์หลุยซอย3 ถ.สาทรใต้ เขตทุ่งวัดดอน ยานนาวา กทม.10120
  • ที่อยู่ (ทะเบียนบ้าน) 91 หมู่2 ต. ดงใหญ่ อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
  • เบอร์โทรศัพท์ 09-1766861
  • E-mail: noot1357@yahoo.com 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ผศ.ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)    508 (CU-SET  79%)

Qualify Examination

-

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

 -