วัตถุประสงค์                        

 

 
  1. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านชีวเวชศาสตร์ให้มีความรู้ และมีความสามารถในการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นผู้นำทางด้านการสอนและงานวิจัยในระดับนานาชาติ
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่สามารถชี้นำการแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์โดยเน้นใช้ทรัพยากรและผลผลิตในประเทศ
  3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ความคิดเห็น และวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนิสิตชาวไทย นักศึกษาชาวต่างประเทศ คณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์อันจะทำให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีศักยภาพทางวิชาการและงานวิจัย มีความรอบรู้และมีโลกทัศน์กว้างขึ้น

ภาวะความต้องการบัณฑิต

  • มีความต้องการมาก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังมีนักวิชาการและนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพสูงทางด้านชีวเวชศาสตร์ไม่เพียงพอในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่และนำมาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทศ