นายพัทธดนย์  สุขพันธุ์
(Mr. Pattadon Sukkapan)

  • เลขประจำตัวนิสิต  468967020
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2546

  • โปรแกรมการศึกษา แบบ 2(1)

  • ที่อยู่  หอพักนิสิตชายจุฬาฯ พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330

  • เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4000 ต่อ 3567

  • E-mail: pattadons@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

  • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ.เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.นพ. อิศรางค์  นุชประยูร

ทุนการศึกษา

  • ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 5 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     496 (CU-SET %)

Qualify Examination

Identification of trans-acting elements involved in pseudogene-regulated mRNA stabilization.

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่   พ.ศ. 2548

โครงร่างวิทยานิพนธ์

Molecular cloning, expression and functional study of RV factor V activator, and production of single chain antibody fragment specifically to this protein

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่  เมษายน พ.ศ. 2549

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

-