.. ภัทรธิดา  สงวนหมู่
(Pattaratida Sa-nguanmoo)

  • เลขประจำตัวนิสิต  4989684020
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2549
  • ที่อยู่  15 ซ. นวมินทร์ 74 แยก 3-8-8 ถ.นวมินทร์ แขวงและเขต คันนายาว กทม. 10230
  • เบอร์โทรศัพท์ 0-1849-8144, 0-2944-8181
  • E-mail: pattaratida@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  รศ. ดร. จินตนา จิรถาวร

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     554

Qualify Examination

-

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

-

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

  1. ยง ภู่วรวรรณ, ภัทรธิดา สงวนหมู่. ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก. คลินิก ปีที่ 20, ฉ. 2 (กุมภาพันธ์ 2547) หน้า 91-99.

  2. ภัทรธิดา สงวนหมู่, ยง ภู่วรวรรณ. มุมมองสาเหตุโรคท่อน้ำดีตีบตัน. วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 44, ฉ. 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2548) หน้า 153-158.

  3. Chutinimitkul S, Sa-nguanmoo P, Poovorawan Y. The second phase after H5N1 avian influenza virus infection: The three-wave spread in Thailand. In: Tambyah P, Leang PC, eds. Bird flu: A rising pandemic in asia and beyond? World Scientific Publishing; 2006: 35-52.