บุคลากรในศูนย์ฯ          

 

๑. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

 ๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนพ ช่วงโชติ

 ๓. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงมนตกานต์ ตันสถิตย์

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัศมน กัลป์ยาศิริ

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร. จงกลนี วงศ์ปิยะบวร

 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ

 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์อรนาฎ มาตังคสมบัติ

 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ

 ๑๑. อาจารย์ ดร. นายแพทย์อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

 ๑๒. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร. เกศกัญญา สัพพะเลข

 ๑๓. อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงชนิดา วินะยานุวัติคุณ

 ๑๔. ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา

 ๑๕. อาจารย์ ดร. ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต

 ๑๖. นายประกาศิต รัตนตันหยง