ผศ.ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร
(Assit. Prof. Poonlarp Cheepsunthorn)

 •  ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • สาขาวิชา Cell and molecular biology
 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. Neuroscience The Pennsylvania State University College of Medicine USA (2001)
  • Research training Department of molecular neuroscience at AstraZeneca pharmaceutical company, Massachusetts USA (1999-2001)
  • วท.ม วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1993)
  • วท.บ.สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1990)
 • ที่ทำงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330. โทร. 02-256-4281 Fax: 02-252-7028
 • E-mail: poonlarp.c@chula.ac.th

Selected 10 international publications

 1. Effects of iron on microglial phagocytosis and matrix metalloproteinase (MMP) expression Cheepsunthorn P, Mairuae N, Pavasant P, Connor JR (2005) Manuscript in preparation

 2. Estrogen Enhances the Inhibitory Effect of Iron on Microglial Nitric Oxide Production Cheepsunthorn P, Mairaue N, Nasee N (2005) Manuscript in preparation

 3. Connor JR, Zhang X, Cheepsunthorn P. Iron and glial toxicity. (2004) The role of glia in neurotoxicity. 2nd Edition Michale Aschner, Lucio Costa (Eds), CRC Press