วิธีการรับสมัคร               

 

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

คุณสมบัติ

  • ผู้สนใจสามารถติดต่ออาจารย์ที่สังกัดทั้ง 5 คณะฯ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสอบถามในงานวิจัยที่เราสนใจและติดต่ออาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  • อาจารย์ที่ปรึกษาควรจะต้องมีทุนวิจัย

  • และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจบระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งเทียบเท่า รศ.