หลักสูตร                         

 

 
 • ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)

  • Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences

 • ชื่อปริญญา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท..)

  • Doctor of Philosophy (Ph.D.)

 • ชื่อที่ลงในใบ  TRANSCRIPT

  • FIELD OF STUDY:       Biomedical Sciences

 • ประเภทหลักสูตร

  • เชิงการจัดการ              หลักสูตรปกติ

  • เชิงการจัดเก็บเงิน         หลักสูตรปกติ (หลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียน เงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ
                                ตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ
                                สำหรับนิสิต พ.ศ.2542)

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย