คุณสมบัติของนักศึกษา    

 

 

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท  แบบ 1(2) 0740 จำนวนหน่วยกิตที่เรียน 48 หน่วยกิต

  1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ ต้องมีผลงานทางด้านวิชาการเผยแพร่ และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี  แบบ 2(1) 0741 จำนวนหน่วยกิตที่เรียน 72 หน่วยกิต

  1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ และต้องได้รับเกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับสองหรือเทียบเท่า และ
  2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไปหรือคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท  แบบ 2(2) 0742 จำนวนหน่วยกิตที่เรียน 60 หน่วยกิต

  1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ
  2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไปหรือคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้