แหล่งทุนวิจัย

 

แหล่งทุนวิจัย

   - สำนักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย(สกว.)

   - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

   - สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

   - Four Season Hotel Bangkok 4th Cancer Care Charity