น.ส. สิริลักษณ์  เจษฎ์ปิยะวงศ์
(Ms. Siriluck Chetpiyawong)

  • เลขประจำตัวนิสิต  4989700320
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2549

  • ที่อยู่ 1038/2 ซอย ปุณณวิถี 32 ถนน สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนงกทม. 10260

  • เบอร์โทรศัพท์ 01-3364579

  • E-mail: june_siriluck@yahoo.com


ประวัติการศึกษา

  • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ปริญญาโท             วทม.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ผศ.ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     504

Qualify Examination

-

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

  1. Oral presentation เรื่อง Effects of concentric and eccentric isokinetic training on knee extensor and knee flexor performance in Thai males ในงาน 8th General Assembly of Asian Confederation for Physical Therapy (8th GAACPT) ปี 2002.