นางสาวศิริพร  แสงสุธรรม
(Ms. Siriporn  Sangsuthum)

  • เลขประจำตัวนิสิต  4689717820
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2546
  • ที่อยู่  154/1 สุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
  • เบอร์โทรศัพท์  067862268
  • E-mail:  sangsuthum@yahoo.com

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ผศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     516

Qualify Examination

-

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

 -