นายศิวะพงษ์  สังข์ประดิษฐ์
(Mr. Sivapong Sungpradit)
  • เลขประจำตัวนิสิต  4789684820
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2547
  • ที่อยู่  33 ถ.ริมคลองตาแผลง ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150
  • เบอร์โทรศัพท์  09-1857585
  • E-mail:  sungpradit@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

  • ระดับ ปริญญาตรี     สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทย์ เกษตรศาสตร์ 2541

  • ปริญญาโท             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาภูมิคุ้มกัน มหิดล 2546

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.พญ.ดร.สุรางค์ นุชประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  อ.ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     527

Qualify Examination

-

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

 -

ผลงานนิสิต (อื่นๆ)

  1. Sungpradit S, Chatsuwan T, Nuchprayoon S. Effect of anti-rickettsia drugs on the microfilaria motility of Dirofilaria immitis. 43th The RGJ seminar series. 10 May 2006. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University