โครงสร้างหลักสูตร          

 

 
 • ระบบการศึกษา

          ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต  เป็นแบบทวิภาค  ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น  2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห์

 • ระยะเวลาการศึกษา

           ไม่เกิน  5 ปีการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต และไม่เกิน  8 ปีการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต  ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

 • การลงทะเบียนเรียน

          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 • จำนวนหน่วยกิต

  • แบบ  1(2)

   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          48    หน่วยกิต

   • จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน               -     หน่วยกิต

   • จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์               48    หน่วยกิต
     

  • แบบ  2(1)

   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          72   หน่วยกิต

   • จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน              24   หน่วยกิต

    • รายวิชาบังคับ                         5   หน่วยกิต

    • รายวิชาเลือก                        19   หน่วยกิต

   • จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์               48   หน่วยกิต
     

  • แบบ  2(2)

   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          60   หน่วยกิต

   • จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน              12   หน่วยกิต

    • รายวิชาบังคับ                         2   หน่วยกิต

    • รายวิชาเลือก                        10   หน่วยกิต

   • จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์               48   หน่วยกิต

 หมายเหตุ  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา นิสิตจะต้องลงทะเบียน เรียนรายวิชา 2011894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

 • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

          การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์  A  B+  B  C+ C  D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก และจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ