นาย สัญชัย นามสกุล พยุงภร
(Mr. Sunchai Payungporn)

 • เลขประจำตัวนิสิต  4589683020
 • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2545

 • โปรแกรมการศึกษา แบบ 1(2)

 • ที่อยู่ 402 ตรอกถั่วเพาะ ถนน สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

 • เบอร์โทรศัพท์ 02-225-6671, 09-108-3179

 • E-mail: sirius_sun@hotmail.com


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์        ศ.นพ. ยง  ภู่วรวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ผศ.น.สพ.ดร. อลงกร  อมรศิลป์

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     527

Qualify Examination

Inhibition of avian influenza A virus replication in chicken by RNA interference

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

โครงร่างวิทยานิพนธ์

การพัฒนาการตรวจวินิฉัยโดยใช้เทคนิค Multiplex RT-PCR และ Real-time RT-PCR และการศึกษาหน้าที่ของโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธ์ H5N1 ที่พบในประเทศไทย

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547

วิทยานิพนธ์

-

ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

 1. Payungporn S, Tangkijvanich P, Jantaradsamee P, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Simultaneous quantitation and genotyping of hepatitis B virus by real-time PCR and melting curve analysis. J Virol Methods. 2004;120(2):131-140.

 2. Viseshakul N, Thanawongnuwech R, Amonsin A, Suradhat S, Payungporn S, Keawchareon J, Oraveerakul K, Wongyanin P, Plitkul S, Theamboonlers A, Poovorawan Y. The genome sequence analysis of H5N1 avian influenza A virus isolated from the outbreak among poultry populations in Thailand. Virology. 2004 ;328(2):169-176.

 3. Keawcharoen J, Oraveerakul K, Kuiken T, Fouchier RA, Amonsin A, Payungporn S, Noppornpanth S, Wattanodorn S, Theambooniers A, Tantilertcharoen R, Pattanarangsan R, Arya N, Ratanakorn P, Osterhaus DM, Poovorawan Y. Avian influenza H5N1 in tigers and leopards. Emerg Infect Dis. 2004;10(12):2189-2191.

 4. Thanawongnuwech R, Amonsin A, Tantilertcharoen R, Damrongwatanapokin S, Theamboonlers A, Payungporn S, Nanthapornphiphat K, Ratanamungklanon S, Tunak E, Songserm T, Vivatthanavanich V, Lekdumrongsak T, Kesdangsakonwut S, Tunhikorn S, Poovorawan Y. Probable tiger-to-tiger transmission of avian influenza H5N1. Emerg Infect Dis. 2005;11(5):699-701.

 5. Chutinimitkul S, Payungporn S, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Dengue typing assay based on real-time PCR using SYBR Green I. J Virol Methods. 2005;129(1):8-15.

 6. Amonsin A, Payungporn S, Theamboonlers A, Thanawongnuwech R, Suradhat S, Pariyothorn N, Tantilertcharoen R, Damrongwantanapokin S, Buranathai C, Chaisingh A, Songserm T, Poovorawan Y. Genetic characterization of H5N1 influenza A viruses isolated from zoo tigers in Thailand. Virology. 2006; 344(2):480-491.

 7. Wananukul S, Chindamporn A, Yumyourn P, Payungporn S, Samathi C, Poovorawan Y. Malassezia furfur in infantile seborrheic dermatitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2005; 23(2-3):101-105.

 8. Keawcharoen J, Amonsin A, Oraveerakul K, Wattanodorn S, Papravasit T, Karnda S, Lekakul K, Pattanarangsan R, Noppornpanth S, Fouchier RA, Osterhaus AD, Payungporn S, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Characterization of the hemagglutinin and neuraminidase genes of recent influenza virus isolates from different avian species in Thailand. Acta Virol. 2005; 49(4):277-280.

 9. Songsermn T, Amonsin A, Jam-on R, Sae-Heng N, Meemak N, Pariyothorn N, Payungporn S, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Avian influenza H5N1 in naturally infected domestic cat. Emerg Infect Dis. 2006;12(4):681-683.

 10. Phakdeewirot P, Payungporn S, Chutinimitkul S, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Prevalence and molecular characterization of the polymerase gene of gibbon lymphocryptovirus. J Med Primatol. 2006;35(3):136-43.

ผลงาน Publication จากวิทยานิพนธ์

 1. Payungporn S, Phakdeewirot P, Chutinimitkul S, Theamboonlers A, Keawcharoen J, Oraveerakul K, Amonsin A, Poovorawan Y. Single-step multiplex reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for influenza A virus subtype H5N1 detection. Viral Immunol. 2004;17(4):588-593.

 2. Payungporn S, Chutinimitkul S, Chaisingh A, Damrongwantanapokin S, Buranathai C, Amonsin A, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Single step multiplex real-time RT-PCR for H5N1 influenza A virus detection. J Virol Methods. 2006;131(2):143-147.

 3. Payungporn S, Chutinimitkul S, Chaisingh A, Damrongwantanapokin S, Nuansrichay B, Pinyochon W, Amonsin A, Donis RO, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Discrimination between highly pathogenic and low pathogenic H5 avian influenza A viruses. Emerg Infect Dis. 2006;12(4):700-701.

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

รางวัลที่ได้รับขณะศึกษาในหลักสูตร

 1. รางวัลแสดงเสนอผลงานดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Simultaneous quantitation and genotyping of hepatitis B virus by real-time PCR and melting curve analysis” การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 5 วันที่ 23-25 เมษายน 2547 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

รางวัลที่ได้รับหลังจากจบการศึกษา

ทุนการศึกษาระหว่างการทำวิทยานิพนธ์

 

ที่ทำงานในปัจจุบัน