ดร. สุภาภรณ์  วัชรพฤษาดี
(Dr. Supaporn  Wacharapluesadee)

 • เลขประจำตัวนิสิต  4789690520
 • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2547

 • โปรแกรมการศึกษา แบบ 1(2)

 • ที่อยู่ 25 ซอยเทอดไท 83 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

 • E-mail: spwa@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

 • ระดับ ปริญญาตรี     วทบ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ปริญญาโท             วทม.ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ทุนการศึกษา

 • ทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ ประจำปี 2546 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     532

Qualify Examination

Distribution and quantification of rabies virus gene products in different brain regions of canine furious and paralytic rabies

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548

โครงร่างวิทยานิพนธ์

Survey for Nipah virus infection among bats in Thailand

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม พ.ศ. 2548

วิทยานิพนธ์

Survey for Nipah virus infection among bats in Thailand

ผลการสอบ       [√] ดีมาก (VERY GOOD)         [  ] ดี (GOOD)

                      [  ] ผ่าน (PASS)                     [  ] ตก (FAILURE)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549

Abstract

           Surveillance for Nipah virus (NV) infection in bats was conducted among bat population in 9 provinces in Thailand. During March 2002 to Febuary 2004, 1,304 bats of 12 species were captured. Of 1,054 blood samples, 82 (7.8%) were positive for NV antibody by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). All but 6 (4 from Pteropus hypomelanus, and 1 each from P.vampyrus and Hipposideros larvatus) antibody positive samples were from P.lylei. Saliva (n = 1,286) and urine (n = 1,282) specimens were pooled on an average of 1:10, according to species and geographical locations of collection. Of 142 pools of each saliva and urine specimens, Nipah virus RNA could be demonstrated in 2 and 6 pools from saliva and urine specimens, respectively. The 181 nucleotide sequences of the nucleoprotein gene obtained from one saliva pool of H.lavatus was identical to those published sequences reported from Malaysia whereas those from one saliva and 6 urine pools from P.lylei shared 92% homology but identical to Bangladesh strain. These data suggested an existence of naturally infected Nipah virus infection in Thai bats.

ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

 1. Wacharapluesadee S, Hemachudha T. Rapid diagnosis of human rabies  using nucleic acid   sequence based amplification. Lancet 2001;358:892-93.

 2. Hemachudha T, Mitrabhakdi E, Wacharapluesadee S. Clinical features of   human encephalitic and paralytic rabies. Rabies control in Asia. John Libbey Eurotext, Paris 2001; 10-19.

 3. Wacharapluesadee S, Hemachudha T. Urine as a source of rabies RNA detaction in the diagnosis of human rabies. Clinical Infectious Dieases. 2002; 34:874-5.

 4. Wacharapluesadee S, Phumesin P, Hemachudha T. Dried brain spot in the diagnosis of human and animal rabies. Clin Infect Dis 2003; 36: 674-5

 5. Hemachudha T, Sunsaneewitayakul B, Mitrabhakdi E, Suankratay C, Laothamathas J, Wacharapluesadee S, Khawplod P, Wilde H. Paralytic complications following intravenous rabies immune globulin treatment in a patient with furious rabies. Int J Infect Dis 2003:7:76-7

 6. Hemachudha T, Wacharapluesadee S, Lumlertdaecha B, Orciari LA, Rupprecht CE, La-ongpant M, Juntrakul S, Denduangboripant J . Sequence analysis of rabies virus in humans exhibiting furious or  paralytic rabies. J Infect Dis 2003:188:960-6

 7. Sitprija V, Sriarron C,  Lumlertdaecha B, Phumesin P, Khawplod P, Wacharapluesadee S, Wilde H, Hemachudha T. Does contact with urine and blood of a rabies infected dog represent rabies risk? Clin Infect Dis 2003:37:1399-400

 8. Suja MS, Mahadevan A, Sundaram C, Mani J, Chandrashekhar Sagar B, Hemachudha T, Wacharapluesadee S, Denduangboripant J, Madhusudana SN, Shankar SK. Rabies encephalitis following fox bite.  Histological and Immunohistochemical evaluation of lesions caused by virus. Clin Neuropathol. 2004; 23:271-6

 9. Hemachudha T, Wacharapluesadee S. Ante mortem diagnosis of human rabies. Clin Infect Dis 2004: 39:1085-6.

 10. Hemachudha T, Wacharapluesadee S, Mitrabhakdi E, Wilde H, Morimoto K, Lewis RA. Pathophysiology of human paralytic rabies. J Neurovirol 2005:11:93-100.

 11. Sintunawa J, Wacharapluesadee S, Wilde H, Hemachudha T. Paradigm    shift in rabies control. J Med Assoc Thailand 2004; 87:1530-8.

 12. Lumlertdacha B, Boongird K, Wanghongsa S, Wacharapluesadee S, Chanhome L,  Khawplod P, Hemachudha T, Kuzmin I, Rupprecht CE.  Survey for Bat Lyssaviruses in Thailand. Emerg Infect Dis 2005; 11:232-236

 13. Wacharapluesadee S, Hemachudha T. Rabies diagnosis in human. J Med Assoc Thai. 2005; 88:859-66.

 14. Lumlertdacha B, Wacharapluesadee S, Chanhome L, Hemachudha T. Bat lyssavirus in Thailand. J Med Assoc Thai. 2005; 88:1011-4.

 15. Juntrakul S, Ruangvejvorachai P, Shuangshoti S, Wacharapluesadee S, Hemachudha T. Mechanisms of escape phenomenon of spinal cord and brainstem in human rabies. BMC Infect Dis. 2005; 5:104.

 16. Lumlertdacha B, Wacharapluesadee S, Denduangboripant J, Ruankaew N, Hoonsuwan W, Puanghat A, Sakarasaeranee P, Briggs D, Hemachudha T. Complex genetic structure of the rabies virus in Bangkok and its surrounding provinces, Thailand: implications for canine rabies control. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2006;100:276-81.

 17. Wacharapluesadee S, Ruangvejvorachai P, Hemachudha T. A simple method for detection of rabies viral sequences in 16-year old archival brain specimens with one-week fixation in formalin. J Virol Methods. 2006;134:267-71.

ผลงาน Publication จากวิทยานิพนธ์

 1. Wacharapluesadee S, Lumlertdacha B, Boongird K, Wanghongsa S, Chanhome L, Rollin P, Stockton P, Rupprecht CE, Ksiazek TG, Hemachudha T. Bat Nipah virus, Thailand. Emerg Infect Dis. 2005,12:1949-51.

 2. Wacharapluesadee S, Boongird K, Wanghongsa S, Phumesin P, Hemachudha T. Drinking bat blood may be hazardous to your health. Clin Infect Dis. 2006 43:269.

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

รางวัลที่ได้รับขณะศึกษาในหลักสูตร

 1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สำหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิตกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2548

 2. รางวัลดีเด่น จากการประกวดผลงานวิจัยนิสิตประเภทหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  งานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 47 ปี 2549

 3. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับชมเชย ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)