เป้าหมายของศูนย์          

 

. สร้างแนวทางใหม่ในการหาความ

. สร้างองค์ความรู้ในทาทางอูพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมุษย์

. หาแนวทางใหม่ในการวินิจฉัยและการกษา

. สร้างบุคลากรทางิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง