เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนิสิต                        

 

       การสอบวัดคุณสมบัติ

       การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

     การสอบวิทยานิพนธ์

      การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

     การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์