ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์

Assistant Prof. Tipayanate Ariyapitipun, Ph.D.

  •  ตำแหน่ง
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    • อนุกรรมการและเลขานุการหลักสูตรชีวเวชศาสตร์
  •    วท.. (พยาบาลและผดุงครรภ์), มหาวิทยาลัยมหิดล  
  •    วท.. (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล   
  •    Ph.D. (Food Science), University of Missouri-Columbia, Missouri, USA    
  •    Post-doctoral Fellow (Food microbiology and Molecular biology), UMC, Missouri, USA                                                                                   
  •    Cert. of Science and Technology of Bakery Production, American Institute of Baking, Kansas, USA.

   คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  154 อาคารจุฬาพัฒน์ 1 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-218-1084-5 ต่อ 323, 081-634-2466 โทรสาร 02-218-1083

 

งานวิจัย             

งานวิจัยที่ผ่านมาเน้นทางด้านลิพิดและไขมัน การผลิตอาหารฮาลาล และความปลอดภัยในอาหาร ทำการศึกษาพิษภัยในน้ำมันทอดอาหารซ้ำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งนี้ได้ร่วมมือกับกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศ ส่วนด้านการผลิตอาหารฮาลาล ร่วมกับทีมวิจัยในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลพัฒนาระบบ HAL-Q ซึ่งระบบนี้เป็นการบรูณาการระหว่างความปลอดภัยอาหารสากลเข้ากับหลักการผลิตอาหารฮาลาลตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม และประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้การผลิตอาหารฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอาหาร งานวิจัยที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะเน้นทางด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์ (Medical food) สำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโภชนาการ เพื่อใช้ร่วมกับการรักษาของแพทย์ และศึกษาผลของสารอาหารอาหารในอาหารทางการแพทย์ในระดับเซลล์และโมเลกุล

References

1.    T. Ariyapitipun, C. Chamod, N. Trakulsunthornchai, P. Rananuntana, W. Dahlan.  Investigation of trans fatty acids in margarine, edible cooking oils, and repeatedly used deep-frying oils.  In 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Mordic Lipidforum, Sweden. 2007; p335.

2.    T. Ariyapitipan, P. Talabthong, P. Phoempichitpo, W. Kokiatinun, W. Sripipatkul1 W. Dahlan . Degradation of Palmolein Oil during Batch Deep-Frying of Fishballs.  In 10th ASEAN Food Conference 2007. Kluala Lumpue, Malaysia. 2007.

3.  ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, จิตรา เศรษฐอุดม, ประเสริฐศรี ตั้งเลิศสัมพันธ์, วินัย ดะห์ลัน.  คุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำจากร้านแผงลอยและร้านค้าย่อยในเขตกรุงเทพมหานครในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร. 2549; หน้า 94.

4.    T. Ariyapitipun, C. Settaudom, P. Tunglertsumphan, J. Ong-Preechakul, W. Dahlan. Total polar compounds for monitoring the quality of repeatedly used deep-frying oils.  In Annals of Nutrition & Metabolism: 18th Internatioinal Congress of Nutrition. Durban, South Africa. 2005; p.199.

5.    P. Sittiwicheanwong, T. Ariyapitipun, S. Gulsatitporn, J. Ong-Preechakul, Y. Pri-ngamnet, W. Dahlan. Reduction of Atherogenic low-density lipoprotein subpopulations after 12 week moderate exercise training in sedentary Thai women.  In Annals of Nutrition & Metabolism: 18th Internatioinal Congress of Nutrition. Durban, South Africa. 2005; p.208.

6.   Dahlan, W, Ariyapitipun, T., Sittiwicheanwong, P , Pommongkut, S, Chewanpirod, C, Ongpreechakul, J.   Blood biochemical change in Bankrua Muslims after Ramadan fasting.  In 10th ASEAN Conference in Medical Laboratory Technology (10th ACMLT). The Association of Medical Technologists of Thailand (AMTT), Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiang Mai, Thailand. 2004; p.219.

7.    ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ กฤตธี ระลึกฤาเดช ชญานิษฐ์ ยิ้มแย้ม ประเสริฐศรี ตั้งเลิศสัมพันธ์.   การปนเปื้อนแบคทีเรียในเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และน้ำแข็งที่จำหน่ายในโรงอาหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  วารสารสหเวชศาสตร์. 2546; 3(2):1-11.

8.       Archararit N, Ariyapitipun T, Tantibhedhyyangkul P.  Acute ingestion of medium chain triglyceride and long chain triglyceride on blood coagulation and plasma fibrinogen level in healthy men. In Annals of Nutrition & Metabolism: 17th Internatioinal Congress of Nutrition. Institute of Nutritional Sciences, University of Vienna, Austria. 2001; p.125.   

9.       Mustapha A, Ariyapitipun T, Clarke AD. Survival of Escherichia Coli 0157:H7 on Vacuum-Packaged Raw Beef Treated with Polylactic Acid, Lactic Acid, and Nisin. J. Food Sci. 2000;67(1):262-7.

10.   Ariyapitipun T, Mustapha A, Clarke AD. Survival of Listeria monocytogenes Scott A on vacuum-packaged raw beef treated with polylactic acid, lactic acid, and nisin solutions.  J. Food Prot. 1999:63(1):131-6.

11.   Ariyapitipun T, Mustapha A, Clarke AD.  Microbial shelf-life determination of vacuum-packaged fresh beef treated with polylactic acid, lactic acid, and nisin Solutions.  J. Food Prot. 1999;62(8):913-20.

12.   Constantinescu IA, Ariyapitipun T, Mustapha A. Lactic acid-lactic culture combination effects on Listeria monocytogenes in vacuum-packaged Beef.  In Book of Abstracts, 1999 IFT Annual Meeting, The Institute of Food T echnologists, Chicago, Illinois. 1999; p.94.  

13. Constantinescu IA, Ariyapitipun T, Mustapha A. Effect of Lactococcus lactis, lactic acid, and polylactic acid combination treatments on Escherichia coli O157:H7 survival in beef.  In Book of Abstracts, 1998 IFT Annual Meeting, The Institute of Food Technologists, Chicago, Illinois. 1998; p.55.

14. Ariyapitipun T, Iannotti EL, Taylor T, Clarke AD. Polylactic acid as a decontamination agent for beef carcasses. In The 43rd International Congress of Meat Science and Technology. Auckland, New Zealand. 1997; p.712-3. 

งานแต่ง เรียบเรียง แปลตำรา

1.    จิตรา เศรษฐอุดม ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์.  เอกสารวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงน้ำมันทอดซ้ำ.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข.2549.(16น้า)เข้าถึงที่ URL: http://elib.fda.moph.go.th/fulltext2/private/picture.asp?temp=14470

2.    ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์. สีผสมอาหาร : สีของอาหารนั้นสำคัญไฉน? สุขสาระฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2549.

3.    ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์. สีผสมอาหาร : เลือกสีผสมอาหารให้ปลอดภัยกับสุขภาพ. สุขสาระฉบับที่ 33 ประจำเดือนกันยายน 2549.

4.    ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์. สีผสมอาหาร : รู้หรือไม่ว่าอาหารชนิดใดห้ามใส่สี. สุขสาระฉบับที่ 34 ประจำเดือนตุลาคม 2549.

5.    ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์.  เลือกอาหารให้ปลอดภัย. ใน อาหารอาหาร: มิติแห่งศาสตร์และศิลป์. จงจิตร   อังคทะวานิช (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร ฝ่ายเอกสารและตำรา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548.

6.    ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และสุพรรณ สุขอรุณ (บรรณาธิการ).  2548. สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อประชาชน เล่ม 2. กรุงเทพมหานครฝ่ายเอกสารและตำรา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (258 หน้า)

7.    ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ (บรรณาธิการ).  2546. สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อประชาชน เล่ม 1. กรุงเทพมหานครฝ่ายเอกสารและตำรา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (528 หน้า)

8.    วินัย ดะห์ลัน สุจิตรา บุญหยง  ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์  สุนทรี กุลกีรติยุต และจิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม (บรรณาธิการ).  2544. เรื่องต้องรู้ด้านโภชนาการ ผลิตภัณฑ์และกฎหมาย สำหรับนักธุรกิจอิสระด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. กรุงเทพฝ่ายเอกสารและตำรา     คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (498 หน้า)