น.ส. วรวสา  ชัยวรกุล
(Ms. Pornpen Chaiworakul)

  • เลขประจำตัวนิสิต  4989680420
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ..2549
  • โปรแกรมการศึกษา  แบบ1(2) 
  • ที่อยู่  86/574 RoyalTower 3 ซอย อินทามระ 25 ถ. สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กทม 10400
  • เบอร์โทรศัพท์  02-6160287 , 084-7813536
  • E-mail: g4536056@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

  • ระดับ ปริญญาตรี     วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา

  • ปริญญาโท             วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ผศ. ดร. พูลลาภ ชีพสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ดร. ธนัญญา ทองตัน

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     497 (CU-SET 70%)

Qualify Examination

-

โครงร่างวิทยานิพนธ์

-

วิทยานิพนธ์

-

Abstract

         -