อาจารย์ที่ปรึกษา            

 

 
 1. ศ.นพ. ดร. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

 2. ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 3. ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ

 4. ศ.นพ.จิรพันธ์ กรึงไกร

 5. ศ.พญ.วิไล ชินธเนศ

 6. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 7. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

 8. รศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร

 9. ศ.ดร.สมชาย เอี่ยมอ่อง

 10. ศ.พญ.สุรางค์ นุชประยูร

 11. รศ.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

 12. รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร

 13. ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

 14. รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ

 15. ศ.ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร

 16. ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์

 17. ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม

 18. ศ.นพ.ดร.วันล่า กุลวิชิต

 19. ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์

 20. ศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล

 21. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

 22. รศ.นพ. สิทธิพร แอกทอง

 23. รศ.นพ. ยิ่งยศ อวิหิงสานท์

 24. ผศ.นพ.วีระพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

 25. ผศ.นพ.ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

 26. ศ.ดร.สมชาย จงวุฒิเวศย์

 27. รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

 28. รศ.ดร.เผด็จ สิริยะเสถียร

 29. รศ.พญ.ดร.กัญญา ศุภปีติพร

 30. รศ.นพ.คณิศักดิ์ อรวีระกุล

 31. รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงศ์

 32. รศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

 33. รศ.นพ.ดร.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก

 34. รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์

 35. รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

 36. ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี

 37. ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม

 38. ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

 39. ดร.ปาลนี อัมรานนท์

 40. ผศ.นพ.ดร. สนธยา เตียวศิริทรัพย์