ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอณูพันธุศาสตรมะเร็งและโรคของมนุษย์

 

  ประวัติความเป็นมา

  วิสัยทัศน์ของศูนย

  เป้าหมายของศูนย์
  บุคลากรในศูนย์

  ผลงานวิจัยโดยสรุป

  ผลกระทบ (impact)
  ความร่วมมือกับหน่วยอื่น
  แหล่งทุนวิจัย
  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
  สถานที่ติดต่อ
  เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  - Biomedical Sciences
  - CE For Medical Genetics