ราบชื่อนิสิต                              

 

 

          รุ่น 1 (รหัส 45) ภาคต้น

    1.  น.ส.นริศร คงรัตนโชติ (ยุ้ย)                   ruttiwan@hotmail.com

    2.  นายอาคม ใสงาม (ตุ๊)                            arkh75@gmail.com

    3.  ผศ.พญ. มนตกานต์ ตันสถิตย์                montakarnmed@yahoo.com 

    4.  นายสัญชัย พยุงภร (สัญ)                      sirius_sun@hotmail.com 

    5.  น.ส. สถาพร งามอุโฆษ (แอม)                amppam10@hotmail.com

    6.  น.ส. ชุติธร เกิดลอย (ฝน)                      chutitorn@hotmail.com

          รุ่น 2 (รหัส 46) ภาคต้น

    1.  .. ชวนชม มวลประสิทธิพร (แหม่ม)

    2.  น.ส.เทพนาฏ พุ่มไพบูลย์ (กบ)               Tepanata.P@chula.ac.th

    3.  นายสุกฤต ศิริขวัญพงศ์ (กฤต)              kitkit5555@hotmail.com

    4.  น.ส.สลิล ชุตินิมิตกุล (อ้อม)                   aom_sal@yahoo.com

    5.  นายอนุวัตร ภิญญะชาติ (เอ็ดดี้)              pinyachat@hotmail.com

    6.  นายพัทธดนย์ สุขพันธุ์ (มังคุด)              pattadons@hotmail.com

    7.  นายศุภกิจ โขวุฒิธรรม (แป็ก)                ksuphakit@hotmail.com

    8.  น.ส.ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต (นุช)           nuchjoe@hotmail.com

    9.  อ.อัญชลี เฉียบฉลาด (ปู)                       anchalee.c@chula.ac.th

 

รุ่น 3 (รหัส 46) ภาคปลาย

    1. น.ส.ศิริพร แสงสุธรรม (น้อง)                  sangsuthum@yahoo.com

          รุ่น 4 (รหัส 47) ภาคต้น

   1. นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต

   2. นาย ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ (วี)              thch2525@hotmail.com

   3. นางปิยนาถ เพชรจันทร                           piyanat.b@chula.ac.th

   4. น.ส.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ (ปุ๋ม)              dearpum@gmail.com

   5. น.ส.วานี เปล่งพานิช (วุ้น)                       wplengpanit@hotmail.com    

   6. นายศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ (เอก)              sungpradit@yahoo.com 

   7. น.ส.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี (ชุ)

   8. น.ส.อรวรรณ คำยะรัตน์                           ourawan.k@student.chula.ac.th

   9. น.ส.อลิสา จันทร์ปี (อู)                             au_junpee@yahoo.com   

 10. น.ส.สุรัสวดี อัศวรัตน์ (เบลล์)                    bew_asy@hotmail.com

 

รุ่น 5 (รหัส 47) ภาคปลาย

   1. น.ส.โชติกา สุญาณเศรษฐกร (แหม่ม)       chotika76@gmail.com

   2. น.ส.นุชนาถ ไหมหรือ (นุช)                     Noot1357@yahoo.com

   3. น.ส.ชาลิสา หลุยเจริญ (แยม)                  chalisa_loui@yahoo.com   

   4. น.ส.กิตณา จันทร์ดา (จอย)                     kitty_joy17@yahoo.com

   5. นายชูพงศ์ อิทธิวุฒิ  (ต้น)                       chupongi@gmail.com

   6. น.ส.ปาหนัน ภัทพิยธนี (เตย)                   panan_etc@yahoo.com

   7. น.ส.รุ่งนภา หิรัญสถิต (หมู)                     shirothedog@hotmail.com

   8 นางจงจิตร อังคทะวานิช                          jongjitan@yahoo.com           

          รุ่น 6 (รหัส 48) ภาคต้น

    1.  น.ส.วรดี ลือชาชัยวงศ์  (พีช)                 peach_angle@hotmail.com 

 

รุ่น 7 (รหัส 48) ภาคปลาย

    1.  นาย ปานันท์ กาญจนภูมิ                        kpanan@yahoo.com

       

          รุ่น 8 (รหัส 49) ภาคต้น

    1. นาย กมล สุวรรณการ (เค)                      k_kamols@yahoo.com

    2. น.ส.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย (เก๋)        tnatt_ninee@yahoo.com

    3. น.ส.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน (แจง)                luvjoob@yahoo.com

    4. น.ส.วรวสา ชัยวรกุล (ก้อย)                     cvoravasa@yahoo.com

    5. น.ส.พัทธมน วิโรจนาภิรมย์ (ฝน)              phatthamon@gmail.com

    6. น.ส.เพชรรัตน์ เลยกลาง (แหวว)               iam_cola@hotmail.com

    7. .ส. ภัทรธิดา สงวนหมู่ (ฝน)                    pattaratida@gmail.com

    8. น.ส.ภูริชญา สมภาร (ปุ๊ก)                        pook_bio@yahoo.com    

   9. .ส.สิริลักษณ์ เจษฎ์ปิยะวงศ์ (จูน)            june_siriluck@yahoo.com

  10. น.ส.โสรายา ไทยวานิช                            sovra2000@yahoo.com

  11. น.ส.ตุลาภรณ์ ว่องธวัชชัย (หลิน)             tulapornw@yahoo.com

 

รุ่น 9 (รหัส 49) ภาคปลาย

   1. น.ส.อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์                          a.thontiravong@gmail.com

 

รุ่น 10 (รหัส 50) ภาคต้น

   1. น.ส. จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว                               hoshley@hotmail.com 

   2. น.ส. ภัทรา ยี่ทอง                                     patra163@hotmail.com

   3. นาย เมธี ศรีประพันธ์                                sriprapun.m@gmail.com

   4. น.ส. สวิราศจี พงศะบุตร                            i_love_jib@hotmail.com

   5. นาย  เอกชัย พรหมเพชร                             eak_ahs12@hotmail.com

   6. น.ส. รัชรินทร์ โพธิวัฒน์                            Kae_rutc@hotmail.com

   7. นาย ชญานิน โชคดีมีบุญ                          chayaninc@hotmail.com

 

รุ่น 11 (รหัส 50) ภาคปลาย

    1.  น.ส. ศรัณย์ธร สุนันท์ชัยการ                   runrun44@hotmail.com

    2.  น.ส. สุทธิดารักษ์ ชัยจันทร์                      bubu_b600@hotmail.com

 

รุ่น 12 (รหัส 51) ภาคต้น

    1. นาย กาจ โชคชัยอุสาหะ                          kajkajkajkajkaj@gmail.com

    2. น.ส.จาริกา มากคช                                 jarikaa@hotmail.com

    3. น.ส.จารุวรรณ จันทร์กอง                          j_jankong@hotmail.com

    4. น.ส. จิตติมา เจริญพันทวีสิน    

    5. น.ส. ชนิดา วินะยานุวัติคุณ                       nutechu@yahoo.com

    9. นาย เทพอุทิศ กั้วสิทธิ์                              teputid@yahoo.com

  10. น.ส. พรทิพย์สวรรค์ นวลทอง                    Thip_mt@hotmail.com 

  11. น.ส. วรารมย์ กาญจนสมุทร์                      i_am_waramean@hotmail.com

  12. นาย อนพัช สรรพาวัตร                            bankanapat@yahoo.com

  13. นาย เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล                    ek_vorakul@hotmail.com

  14. น.ส. ณัฎฐาภรณ์ แซ่ตัน                            vearnnp_cu@hotmail.com

  15. Mr.Hai Nguyen                                    nguyenlehai@yahoo.com                    

 

รุ่น 13 (รหัส 51) ภาคปลาย              

    1. น.ส.ภิวรรณ  ณัฐมนสรกุล                       apiwan1@gmail.com

    2. น.ส.ปวีณา ปราชญ์นิวัฒน์                        parere@gmail.com

    3. นายอัษฎาศ์  ลีฬหวนิชกุล                        a_leelahavanit@yahoo.com

   

รุ่น 14 (รหัส 52) ภาคต้น              

    1. น.ส.เกื้อกูล ทรงเจริญ (เจ)                       J_kuakul@hotmail.com

    2. น.ส.จิรพรรณ ทองสร้อย (จุ๊)                    ju_jirapan@hotmail.com

    3. นายปิยพัทธ์ ปิ่นอ่อน (นันท์)                    ninenun@yahoo.com

    4. น.ส.พรพิมล มะหะหมัด (ดา)                    hamedakung@hotmail.com 

    5. น.ส.วรัญญา อิ่มประสิทธิชัย (แอน)           aa_anny@hotmail.com

    6. น.ส.สลิลภร ปรัชญางค์ปรีชา (จุ๊บ)           slinporn8662@gmail.com

    7. น.ส.สุมล จึงอุดมเจริญ (มล)                    sumon@swu.ac.th

    8. น.ส.สุมินตรา อ๊อตจังหรีด (แจน)              jan_sumin@hotmail.com

    9. นายอดิศว์ ทัศณรงค์                               adis_tasanarong@hotmail.com

  10. น.ส.นฎา สุระประสิทธิ์                              nada_nut@hotmail.com

 

รุ่น 15 (รหัส 52) ภาคปลาย

    1. นายเกอริด โมลเดอร์                              gmulder@ucsd.edu

    2. นายแดเนียล ลี                                      dklee@ucsd.edu

    3. ายประมุข อัมรินทร์นุเคราะห์                 jimkungna@hotmail.com

    4. .ส.สาวิตรี รัตนโสภา                              sakun141@hotmail.com

    5. ายรชตวรรธ บุญมาเลิศ                        cuahs12@yahoo.com

 

รุ่น 16 (รหัส 53) ภาคต้น

    1. นายชุมพล งามผิว                                 chumpol.nga@gmail.com

    2. นายพงศธรณ์ ไชยทรัพย์                        chaiyasap.p@gmail.com

    3. นายภูมิพัฒน์ ทองอยู่                              ptongyoo@gmail.com

    4. น.ส.อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ                      tmajm@mahidol.ac.th

    5. น.ส.สุพัตรา สุวรรณมณี                          ssupattra811@hotmail.com 

 

รุ่น 17 (รหัส 53) ภาคปลาย

    1. น..ธิติมา เบ็ญจะชาติ                            thi_benja@hotmail.com

    2. นายบุญมา พรชัย                                        bmp_pom@hotmail.com

    3. ..รัตน์ติพร โกสุวินทร์                           rattiporn_k@hotmail.com

    4. น.ส.สุปรีชา ฉัตรทอง                                 s_chattong@yahoo.com

 

รุ่น 18 (รหัส 54) ภาคต้น

    1. น..ถาวรีย์ ถิละเวช                                p_punch_tt@hotmail.com

    2. นายภัทธกร บุบผัน                                 pattakorn.b@gmail.com

    3. นายอรรถพงษ์ สินกิจจาทรัพย์                 sawasdee10600@yahoo.com

    4. นายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล                       sangchai59@hotmail.com
 

รุ่น 19 (รหัส 54) ภาคปลาย

    1. นายเจริญชัย พุฒิปัญญาเลิศ                   baokas@hotmail.com

    2. น.ส.พีรญา รักษ์สันติกุล                           konban_haha@hotmail.com

    3. น.ส.ศิรประภา ทองกอบเพชร                   a_siraprapa@yahoo.com

 

รุ่น 20 (รหัส 55) ภาคต้น

    1. .ส.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์                         pesancerinus@hotmail.com

    2. .ส.ภัสราวดี เผ่าจินดา                           sasara_pretty@hotmail.com 

     3. น.ส.มธุรดา เพชรสังข์                            phukansin@hotmail.com

     4. น.ส.รนิดา ต่วนอุดม                               rt.bbmac@hotmail.com 

 

รุ่น 21 (รหัส 55) ภาคปลาย

    1. น.ส.ธันยวัน สวนทวี                                phooan_papasu@hotmail.com

    2. น.ส.ขนิษฐา สุขเลิศ                                 penicillin_01@hotmail.com

    3. นายพงศกร วังคำแหง                             pongsakornw@gmail.com

    4. น.ส.พรทิพย์ เมฆฉาย                              tuckinsky@hotmail.com

    5. นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย                     ksupasak@gmail.com

    6. นายหิรัญกร การหมั่น                              hirankorn@hotmail.com

 

รุ่น 22 (รหัส 56) ภาคต้น

    1. น.ส.ณฐยา สัทธานนท์                             nanzzy_nz@hotmail.com

    2. นายณัฐชัย ศรีสวัสดิ์                               drnattachai@yahoo.com

    3. น.ส.นภาพร กวมทรัพย์                            kuamsab@gmail.com

    4. น.ส.ปัญชลี จ้างประเสริฐ                          panchalee@hotmail.com

    5. น.ส.ไอลดา ทองปาน                                ilada.cu09@gmail.com

    6. น.ส.สุนิสา สงสัยเกตุ                                uyoo_jung@hotmail.com

           รุ่น 23 (รหัส 56) ภาคปลาย

              1. น.ส.นัจวา สันติวรกุล                                n_santiworakun@yahoo.com

              2. น.ส.วิกานดา ตันติรักษ์                             nun.narak8@gmail.com

              3. น.ส.สิริรักษ์ มู่เก็ม                                    musirirak@gmail.com

              4. น.ส.สุพรรษา ต่วนทัพ                               porcine.vet@gmail.com

              5. นายเสฏฐวุฒิ ชัยกิตโกสิยกุล                    sethawud@hotmail.com

  

          รุ่น 24 (รหัส 57) ภาคต้น

              1. นายอภิรักษ์ แสงสิน                                 Oak7148@hotmail.com

              2. .สวรยุพา ถมปัด                                    Cf_lab@hotmail.com

              3. นายศิรวิชญ์ กิติพงษ์                                blu_ray@windowslive.com

              4. น.ส.อัจฉราวดี ศรีจรูญ                              arc_tens@hotmail.com

              5. นายอาทิตย์ ทิมอ่วม                                 arthidth@gmail.com

              6. นายณัฐวุฒิ โตวนำชัย                              ntownamchai@gmail.com

 

          รุ่น 25 (รหัส 57) ภาคปลาย

              1. น.ส.กัญวลัชญุ์ ชเลิศเพ็ชร                        Austezeichnet_op@hotmail.de

              2. น.ส.นฤมล ภุมมาพันธุ์                              molarink@yahoo.com

       

          รุ่น 26 (รหัส 58) ภาคต้น

              1. น.ส.ฉัตรแก้ว พงษ์มาลา                            pchatkaew@gmail.com

              2. น.ส.ทิวารัตน์ สินธุวิวัฒน์                           sthivaratana@hotmail.com

              3. น.ส.ปพิชญา วัชรานุรักษ์                          Papitchaya_59@hotmail.com

              4. น.ส.วันดี อุดมชัยประเสริฐกุล                    Wandee15@hotmail.com

              5. นายศิร กลัมพะสุต                                   ek_vorakul@hotmail.com

              6. น.ส.เกษิณี เกตุเลขา                                 Kasinee.hsc@gmail.com

 

          รุ่น 27 (รหัส 58) ภาคปลาย

              1. นายวชิรวิทย์ ศิริรัตน์                                pchatkaew@gmail.com

              2. นางสาววรรณา กะหวัง                              Yoh_kw@hotmail.com

 

          รุ่น 28 (รหัส 59) ภาคต้น

              1. นายชาติกร บุญไกร                                 ctkorn@gmail.com

              2. น.ส.พุทธิดา คงธิติเลิศ                              tartarmint@gmail.com

              3. น.ส.มาฆมาศ จันดา                                 wonder_fff@hotmail.com

              4. น.ส.วรางคณา เล็กตระกูล                         na_wkn@hotmail.com

              5. น.ส.สมฤทัย รัตนบุรี                                 a-vaa-tan@hotmail.com

              6. น.ส.อัญชลี ต้นสมบรูณ์                             jim_aun@hotmail.com

 

          รุ่น 29 (รหัส 60) ภาคต้น

              1. นายจตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย                       Jaturawat.p@rsu.ac.th

              2. น.ส.ธีรดา พลพินิจ                                   tponpinit@gmail.com

              3. น.ส.นัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล                        nuttiya.nkal@gmail.com

              4. น.ส.พรพิตรา ประเทศรัตน์                        pornpitra@gmail.com

              5. น.ส.พัชราวดี ศรีรักษ์                               Phatcharawadee.sr@wu.ac.th

              6. น.ส.ลลิตา ชุนเกาะ                                   lalita.chunkoh@gmail.com

              7. น.ส.สกาวเดือน ยะสม                               Apple.medmicro2013@gmail.com

              8. น.ส.สุชานาฏ ช่วยบุดดา                           suchanart.ch@gmail.com

              9. นายธนปติ ผาคำ                                      Tanapati.pk@gmail.com

            10. น.ส.นิภาพร อัครกิตติโชค                         nipaporn.pt@gmail.com